Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Sem doplniť údaje Sumaško (neplatca alebo platca DPH???) vo vzťahu k svojim klientom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi SUMAŠKO, („Dodávateľom”) a („Objednávateľom“), ako jej klientmi, týkajúce sa objednania a dodania školenia. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi Sumaško a klientom a sú zverejnené  v elektronickej forme na internetovej stránke tu dáme link na novú stránku, na obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe prihlášky na školenie.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti a tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky.

 

 1. Definícia základných pojmov

2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky rozlišujú nasledovné základné pojmy:

– „Dodávateľ“- je spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojej internetovej stránky ponúka na predaj služby druhej osobe, ďalej len „Objednávateľ“, a tento predaj sa realizuje prostredníctvom internetovej prihlášky uzavretej na diaľku alebo telefonicky.

– „Objednávateľ“- je každý návštevník stránky, ktorý prostredníctvom internetovej prihlášky vytvoril objednávku.

– „Zmluvné strany“- je spoločné pomenovanie Dodávateľa a Objednávateľa.

– „Školenia“- sú všetky kurzy zverejnené na stránke spoločnosti.

– „Objednávka“- vzniká potvrdením procesu objednávania na stránke prostredníctvom vyplnenia internetovej prihlášky.

2.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej prihlášky a končí okamihom zaplatenia za službu a jej realizáciou zo strana Dodávateľa.

2.3. Odoslaním záväznej prihlášky vzniká medzi Dodávateľom a Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“ záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

 

 1. Spôsob predaja služieb

 

3.1. Objednávateľ si vyberie kurz z ponuky školení na stránke Dodávateľa.

3.2. Objednávateľ v prípade záujmu o kúpu školenia vyplní záväznú Objednávku, čiže internetovú prihlášku, ktorá sa nachádza na stránke Dodávateľa, a tým si školenie objedná. Predmetom objednávky je školenie vybrané klientom z dostupnej ponuky Dodávateľa.

3.3. Objednanie školenia vzniká následne po potvrdení záväznej prihlášky Dodávateľom. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v prihláške a zvoliť si možnosti platby za objednané služby.

3.4. Objednávateľ zaslaním prihlášky súhlasí so zaplatením plnej ceny objednaných služieb a teda objednávka sa stáva pre Objednávateľa  záväznou.

3.5. Potvrdením Objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.6. Objednávateľ je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby pred začatím realizácie školenia.

3.7. Umiestnenie ponúkaných služieb Dodávateľom na webové stránky nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ponukou) a preto kompletná prezentácia služieb umiesntená na webových stránkach je len informatívneho charakteru a má povahu výzvy na zaslanie ponuky. Dodávateľ nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom  služieb objednaných Objednávateľom.

3.8. Dodávateľ nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že:  (a) Objednávateľ uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný Dodávateľom k oprave údajov,  (b) transakciu v systéme elektronických platieb 24-pay. a PayPal sa nepodarilo autorizovať.

(c) Objednávateľ dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.

3.9. V prípade, že sa školenie v čase do spracovania objednávky zruší, má Dodávateľ možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky Dodávateľ okamžite informuje Objednávateľa e-mailom, prípadne telefonicky.

3.10. Objednávateľ zaslaním prihlášky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Objednávateľ  zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami Dodávateľa.

 

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 

4.1. Objednávateľ je povinný:

–  zúčastniť sa školenia,

– zaplatiť za služby dohodnutú odmenu Dodávateľovi, v závislosti od dohodnutého spôsobu platby

– plne uznávať komunikáciu predovšetkým prostredníctvom emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

4.2. Dodávateľ je povinný:

– dodať Objednávateľovi službu v požadovanej kvalite a v dohodnutej cene,

– spolu so službou alebo dodatočne zaslať Objednávateľovi všetky dokumenty prináležiace k službe ako napríklad faktúru za služby, študijný materiál a osvedčenie o absolvovaní kurzu,

– poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri výbere služby a pri samotnom nákupe služby a v prípade nespokojnosti Objednávateľa so službou  vybaviť reklamáciu služby.

 

 1. Platobné podmienky

 

5.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu  prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012, službou PayPal, najneskôr 3 dni pred začatím školenia, v hotovosti najneskôr v deň začatia školenia.

5.2. Cena služby je určená podľa platného cenníka. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi služby za cenu platnú v čase objednania služby.

5.3. V prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom bude objednávka vybavená až po pripísaní prostriedkov na účet Dodávateľa.

5.4. V prípade, že Dodávateľ neeviduje platbu na účet v lehote stanovenej v čl. 3. bode 3.8. od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka Objednávateľa sa spracuje hneď po pripísaní kúpnej sumy za služby na účet Dodávateľa.  

5.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny služieb, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva Objednávateľa vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

5.6. Ceny ponúkaných služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

 

 1. Dodacie podmienky

 

6.1. Termín dodania služby, uvedený v objednávke predstavuje predpokladaný termín pre dodanie služby Dodávateľom. Smerodatné informácie ohľadom termínu dodania služby budú Objednávateľovi oznámené formou emailu, telefonicky alebo SMS správou. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a zaväzuje sa informovať Objednávateľa o tejto zmene.

6.2. Dodávateľ  zašle, prípadne odovzdá pri nástupe na školenie Objednávateľovi daňový doklad v elektronickej podobe alebo v  printovej forme.

 

 1. Zrušenie objednávky zo strany Dodávateľa

 

7.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku  v prípade, ak službu nie je možné v dohodnutom termíne zrealizovať.

7.2. V prípade, že táto situácia nastane, Dodávateľ bude okamžite kontaktovať Objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Objednávateľ  zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

7.3. Výnimočne môže nastať situácia, keď Dodávateľ nebude schopný objednanú službu dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Dodávateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom, ktorý s týmto výnimočným prípadom súhlasí.

7.4.  Pokiaľ Dodávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Objednávateľa na elektronickú adresu uvedenú Objednávateľom pri vytvorení objednávky, prípadne telefonicky. Ďalej je povinný vrátiť Objednávateľovi plnú kúpnu cenu služby, pokiaľ už bola uhradená, v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

 

 1. Právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu

 

8.1. Objednávateľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2. Objednávateľ je povinný, ak toto právo chce využiť,zrušiť kúpnu zmluvu elektronicky, telefonicky, prípadne písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Dodávateľa alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Objednávateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, študijným materiálom, ktorá mu bola doručená, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Adresa na vrátenie dokumentácie je: Sumaško –  súkromná masérska škola, J.Milca 27, Žilina.

 

 1. Reklamácia služby

 

9.1. Reklamovať sa môže len služba  zakúpená u Dodávateľa.

9.2. Pre uplatnenie reklamácie služby je Objednávateľ povinný zaslať Dodávateľovi vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu musíme vymyslieť link na Reklamačný protokol a ešte vymyslieť reklamačný protokol

9.3. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

9.4. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu: Sumaško – súkromná masérska škola, J.Milca 27, Žilina alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu: sumasko@sumasko.sk .

 

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu: stiahnuť.

 

 1.    Ochrana osobných údajov

 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Dodávateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2. Objednávateľ resp. dotknutá osoba (ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Dodávateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Dodávateľ nemôže riadne plniť zmluvu s Objednávateľom a preto ju nebude možné s Objednávateľom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Objednávateľa, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, dodanie služby, registrácia v databáze klientov spoločnosti Sumaško , realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

10.3. Dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel pri objednaní služby prostredníctvom prihlášky spoločnosti Sumaško , alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, aby Dodávateľ spracoval a uchovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Dodávateľa týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Objednávateľa.

10.4. Objednávateľ zaslaním objednávky Dodávateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Dodávateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa  zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Odberateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Odberateľom Dodávateľovi.

10.5. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracuvávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.7. Odberateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Dodávateľa žiadať:

10.7.(a). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

10.7.(b). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

10.8. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Dodávateľa namietať voči

10.8.(a). spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

10.8.(b). využívaniu mena, priezviska a adresy Odberateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

10.8.(c). poskytovaniu mena, priezviska a adresy Odberateľa na účely priameho marketingu.

10.9. Dodávateľ  vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Odberateľa na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

10.9.(a) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

10.9.(b). 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina,

10.10. tu treba dopísať kuriérsku spoločnosť, ak ju Sumaško využíva v styku so žiakmi

10.10.  Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách služieb a akciách Dodávateľa.

 

 1. Zásady používania súborov cookies

 

11.1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

11.2. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

11.3. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webovou stránkou sa môžete dočítať tu tu bude treba vložiť odkaz

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Objednávateľ berie na vedomie, že práva a povinnosti medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

12.2. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

 

V Žiline, 3.5.2019

 

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu